Правила использования лесных дорог ! LV / RU

I MEŽA INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTU EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”

Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi

Meža infrastruktūras objekti (MIO)– AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošie meža autoceļi un meža meliorācijas sistēmas.

Ekspluatācija – būves izmantošana paredzētajiem mērķiem, t.sk. uzraudzības un uzturēšanas darbu komplekss, kas nodrošina būves ilgstošu darbību.

MIO lietotājs – persona, kura izmanto vai jebkādā veidā iedarbojas uz meža infrastruktūras objektiem.

Meža autoceļi (MAC) – meža autoceļš, dabiskais grunts ceļš un bezkategorijas ceļš. Caurtekas, tilti, ceļa grāvji, dzelzceļa pārbrauktuves un krautuves tiek uzskatītas kā ceļa sastāvdaļas.

Meža autoceļš – atbilstoši tehniskajiem parametriem uzbūvēts komersanta (LVM) ceļš ar segu vai ceļš bez segas, kas nodrošina meža apsaimniekošanu un ir ekspluatējams koksnes izvešanai ar maksimālo vienas ass tilta slodzi 10 t uz vienu asi cauru gadu, izņemot pavasara/rudens šķīdoni. Optimālos mitruma apstākļos nodrošinot minimālo nestspēju 70 MPa.

Dabiskais grunts ceļš – iebraukta vieta, kas izmantojama meža apsaimniekošanai un koksnes izvešanai tikai optimālos mitruma apstākļos nodrošinot minimālo nestspēju 45MPa.

Bezkategorijas ceļš – iebraukta vieta un ceļš bez seguma, kas izmantojams meža apsaimniekošanai ievērojot sezonalitāti un laika apstākļus.

MAC pārvaldītājs – AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra meža infrastruktūras speciālists, kas uzrauga, lai meža infrastruktūras objekti tiktu ekspluatēti atbilstoši šiem noteikumiem.

MMS pārvaldītājs – AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Mežkopība meža iecirkņa vadītājs, kas uzrauga, lai meža infrastruktūras objekti tiktu ekspluatēti atbilstoši šiem noteikumiem.

Ceļa nomale – ceļa daļa, kas atrodas starp brauktuves malu un ceļa klātnes šķautni.

Ceļa klātne – ceļa daļa, kas sastāv no brauktuves un nomalēm.

Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai.

Pārraudzības klase – atbilstoši plānotajai MAC ekspluatācijai noteikts minimālais plānoto MAC apsekošanu skaits gadā.

CSN – ceļu satiksmes noteikumi.

Meža meliorācijas sistēma (MMS)– hidroloģiski un hidrauliski saistītu lineāru būvju tīkls meža zemju nosusināšanai.

Gultne – dabisks vai mākslīgi veidots iedziļinājums zemes virsmā, pa kuru notiek ūdens plūsma.

Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotas prasības, lai MIO tiktu ekspluatēti saudzīgi ievērojot sabiedrības un AS „Latvijas valsts meži” intereses atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

2. Noteikumi nosaka prasības MIO ekspluatācijai.

3. Noteikumi nosaka prasības MMS un MAC pārvaldītājiem.

4. Noteikumi attiecas uz meža infrastruktūras lietotājiem un meža infrastruktūras pārvaldītājiem.

Prasības meža infrastruktūras objektu lietotājiem

5. MIO lietojami atbilstoši to paredzētajām funkcijām.

6. MAC ekspluatējami ņemot vērā to projektēšanā pieņemto aprēķina slodzi uz transportlīdzekļa maksimāli noslogoto asi – 10 t, kā arī transportlīdzekļa kravas īpatnības, ceļa tehnisko stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.

7. Maksimāli atļautā pilnā masa ir 52 tonnas, ja konkrētā ceļa posmā nav noteikts savādāk.

8. Smagajiem kravas transportlīdzekļiem maksimālais braukšanas ātrums meža autoceļos – 30 km/h. Braukšanas laikā ņemt vērā ceļa parametrus, pārredzamību, ceļa stāvokli, transportlīdzekļa kravas īpatnības, kokmateriālu krautuvju izvietojumu un meteoroloģiskos apstākļus.

9. Vieglajiem automobiļiem, pārvietojoties pa meža autoceļiem un izvēloties braukšanas ātrumu, ņemt vērā ceļa parametrus, pārredzamību, ceļa stāvokli, kokmateriālu krautuvju izvietojumu un meteoroloģiskos apstākļus.

10. Kokmateriālu transportēšanas intensitāte jāizvēlas atbilstoši ceļa nestspējai konkrētajā brīdī.

11. Meža autoceļos aizliegts:

11.1. neievērot CSN;

11.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek būtiski bojāti vai iznīcināti MAC elementi:

11.2.1. ceļa sega,

11.2.2. ceļa konstruktīvās kārtas,

11.2.3. tilti un caurtekas,

11.2.4. citas darbības;

11.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek bojāts vai iznīcināts MAC aprīkojums:

11.3.1. ceļazīmes,

11.3.2. atvairbarjeras,

11.3.3. vārti,

11.3.4. cits aprīkojums;

11.4. aizsprostot ceļa brauktuvi, nomales un ceļu inženierbūves;

11.5. izmantot ceļa nomali autotransporta braukšanai un stāvēšanai;

11.6. bez mežsaimniecības izpilddirektora rakstiskas vienošanās rīkot jebkāda veida sacensības, treniņus u.c. publiskus pasākumus;

12. Aizliegtas jebkuras darbības, kuru rezultātā tiek iznīcinātas MMS, t.sk. gultne tiek:

12.1. aizbērta vai aizstumta;

12.2. aizsprostota brīvai ūdens plūsmai;

12.3. piegružota ar rūpnieciskiem vai cita veida atkritumiem;

12.4. piesārņota ar naftas produktiem vai ķīmiskām vielām.

13. Ja saimnieciskās darbības rezultātā meža infrastruktūras objekts ticis piegružots, piesārņots vai bojāts, tas atbrīvojams no piegružojuma vai piesārņojuma, radušies bojājumi novēršami.

14. Ja transportlīdzeklis ir uzsācis kokmateriālu uzkraušanas darbus, tādā veidā aizšķērsojot brauktuvi, tad pārējiem transportlīdzekļiem jāsagaida kraušanas darbu pabeigšana.

15. Konstatējot meža infrastruktūras objektos apstākļus, kas apdraud satiksmes drošību, MAC vai MMS funkcionēšanu, par to nekavējoties ziņojams meža infrastruktūras objekta pārvaldītājam, un ar iespējamiem līdzekļiem (piemēram, labi saskatāms un kontrastējošs audums, papīrs vai atstarotājs) apzīmējama meža infrastruktūras lietotājus apdraudošā vieta.

Prasības MAC pārvaldītājiem

16. MAC pārvaldītājs – AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra meža infrastruktūras speciālists.

17. MAC tehniskais stāvoklis nodrošināms atbilstoši paredzētajām funkcijām (meža apsaimniekošanai un kokmateriālu transportēšanai).

18. MAC apsekojami atbilstoši noteiktajai pārraudzības klasei, fiksējot informāciju par ceļu tehnisko stāvokli.

19. Meža infrastruktūras objektu apsekošanas rezultātā pieņemams lēmums par konkrēta MAC tehniskā stāvokļa atbilstību tā veicamajām funkcijām un ikdienas uzturēšanas darbu, periodiskās uzturēšanas darbu vai rekonstrukcijas darbu nepieciešamību.

20. MAC ikdienas uzturēšanas darbi veicami atbilstoši AS „Latvijas valsts meži’’ apstiprinātām specifikācijām.

21. MAC nodrošināmi ar attiecīgām ceļa zīmēm, t.sk. brīdinošu informāciju par infrastruktūras objekta avārijas stāvokli, ja tas var apdraudēt meža infrastruktūras objektu lietotājus, satiksmes drošību vai ceļa saglabāšanu.

22. Satiksme pa MAC ierobežojama vai aizliedzama klimatisko vai citu apstākļu dēļ, kuru rezultātā ceļi neatbilst to normālai ekspluatācijai, kā arī laikā, kad uz tiem tiek organizēti publiski pasākumi. Lēmumu pieņem un atceļ LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra reģiona vadītājs, par to savlaicīgi paziņojot citiem AS „Latvijas Valsts meži” biznesa virzieniem, kuri par to informē savus sadarbības partnerus.

23. Meža infrastruktūras objektu lietotājiem noteikto prasību neievērošanas gadījumā, MAC pārvaldītājs ziņo par konstatētajiem pārkāpumiem tiešajam vadītājam.

Prasības MMS pārvaldītājiem

24. MMS pārvaldītājs – AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Mežkopība meža iecirkņa vadītājs.

25. MMS tehniskais stāvoklis nodrošināms atbilstoši to paredzētajām funkcijām (meža zemju nosusināšana).

26. MMS tehniskā stāvokļa vizuālai izvērtēšanai un objektos nepieciešamo darbu plānošanai, ne retāk kā vienu reizi 4 gados, veicama visu MMS apsekošana.

27. MMS apsekošanas rezultātā pieņemams lēmums par konkrētas MMS būves parametru atbilstību tā veicamajām funkcijām un ikdienas uzturēšanas, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu nepieciešamību.

28. MMS ikdienas uzturēšanas darbi veicami atbilstoši AS „Latvijas valsts meži’’ apstiprinātām kvalitātes prasībām vai specifikācijām.

29. MMS pārvaldītājs, konstatējot meža infrastruktūras objektu lietotājiem noteikto prasību neievērošanu, rīkojas atbilstoši “Mežpārkāpumu administrēšanas un uzskaites kārtībai”. Ar pārkāpumiem radīto zaudējumu noteikšana un atlīdzināšana veicama atbilstoši LR MK 2010.gada 06.jūlija noteikumu Nr.612 „Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai to izmantošanas tiesību ierobežošanu” prasībām.

30. Katrā mežistrādes darbu vietā, pirms to uzsākšanas, atbilstoši saimnieciskās darbības novērtēšanas aktam, fiksējams MIO objektu tehniskais stāvoklis.

II KOKSNES AUTOCEĻA EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

Papildinājums Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumiem

Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi

Koksnes autoceļš (KC) – kokmateriālu izvešanai paredzēts pārvietojams pagaidu ceļš.

Koksnes autoceļa lietotājs – persona, kura izmanto vai jebkādā veidā iedarbojas uz koksnes autoceļu.

Koksnes autoceļa pārvaldītājs – AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība, meža infrastruktūra reģiona vadītājs, kurš nodrošina uzraudzību, lai koksnes autoceļš tiktu ekspluatēts atbilstoši šiem noteikumiem.

Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotas prasības, lai KC tiktu ekspluatēts un pārvaldīts saudzīgi, ievērojot LVM intereses un transporta līdzekļu drošību.

2. Noteikumi nosaka prasības KC lietotājiem.

3. Noteikumi nosaka prasības KC pārvaldītājiem.

Prasības KC lietotājiem

4. KC lietojams atbilstoši tam paredzētajām funkcijām – meža apsaimniekošanai un kokmateriālu transportēšanai.

5. Pa KC ir atļauts pārvietoties transporta līdzeklim, kura maksimālā slodze vienam dzītajam tiltam nepārsniedz 10 tonnas un pilna masa nepārsniedz 52 tonnas.

6. Mehānisko transporta līdzekļu, kuru pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas, maksimālais braukšanas ātrums pa KC nedrīkst pārsniegt 10 km/h.

7. Mehānisko transporta līdzekļu, kuru pilna masa nepārsniedz 3.5 tonnas, maksimālais braukšanas ātrums pa KC nedrīkst pārsniegt 20 km/h.

8. Uz KC jāievēro CSN.

9. Uz KC aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā tiek bojāti vai iznīcināti konstrukcijas vairogi.

10. Uz KC aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā tiek bojāts vai iznīcināts KC aprīkojums, piemēram, ceļa zīmes.

11. Ja saimnieciskās darbības rezultātā KC ticis piegružots vai piesārņots, tas atbrīvojams no piegružojuma vai piesārņojuma.

12. Uz KC aizliegts strauji bremzēt un strauji uzsākt kustību.

13. Tā kā kokvedēja autrigeru platums ir lielāks par ceļa platumu, tad pie uzkraušanās autrigeru atbalstam jālieto papildus vairogi, kurus KC izveidotājs novieto krautuvē.

14. Uz KC atļauts uzbraukt, ja satiksmes regulēšanas ceļa zīmē ir zaļais signāls.

15. Uz KC aizliegts uzbraukt, ja satiksmes regulēšanas ceļa zīmē ir sarkanais signāls vai uzlikta zīme „KC slēgts” (Ceļu satiksmes noteikumu zīme Nr. 301 „Iebraukt aizliegts”).

16. Ja ir izlikta zīme „KC slēgts”, pa to ir atļauts pārvietoties tikai transportam, kas veic ceļa remontu.

17. Atsevišķos gadījumos, piemēram, piegādājot degvielu mežizstrādes tehnikai, saskaņojot ar KC pārvaldītāju, ir atļauts pārvietoties pa KC arī gadījumos, kad ir izlikta zīme „KC slēgts”, ja transporta līdzekļa faktiskā masa nepārsniedz 3.5 tonnas.

18. Uzbraucot uz KC, transporta līdzekļa vadītāja pienākums ir satiksmes regulēšanas ceļa zīmē nomainīt zaļo signālu pret sarkano signālu.

19. Nobraucot no KC, transporta līdzekļa pienākums ir nomainīt sarkano signālu pret zaļo signālu. Par šo pienākumu vadītājam atgādina atgādinājuma zīme ar tekstu „Atceries samainīt ceļa zīmes signālu”.

20. Konstatējot KC apstākļus, kas apdraud KC ekspluatācijas drošību (iesēdumi, apledojums) un KC funkcionēšanu, par to nekavējoties jāziņo LVM pārstāvim un jānomaina uz satiksmes organizēšanas zīmes zīme „KC slēgts”.

Prasības KC pārvaldītājiem

21. KC tehniskais stāvoklis jānodrošina atbilstoši paredzētajām funkcijām – meža apsaimniekošanai un kokmateriālu transportēšanai.

22. KC apsekojams ik pēc 5 dienām. Novērtējot KC stāvokli, jāpieņem lēmums – ceļa ekspluatācija ir turpināma vai ceļš ir jāslēdz un jāveic tā remontdarbi.

23. KC apsekošana jānodrošina 1 dienas laikā arī gadījumos, kad KC lietotāji ir informējuši par KC apstākļiem, kas apdraud KC ekspluatācijas drošību (iesēdumi, apledojums) un KC funkcionēšanu.

24. Ja tiek pieņemts lēmums par ceļa slēgšanu, KC pārvaldītājs izvieto uz satiksmes regulēšanas zīmes zīmi „KC slēgts”. Pēc ceļa slēgšanas tiek organizēti KC remontdarbi.

25. KC uzturēšanas darbi veicami atbilstoši LVM apstiprinātajām specifikācijām.

INFORMĀCIJA IR PAŅEMTA NO LVM MĀJAS LAPAS

 

 

Утверждено

приказом Nr. 3.1-1.1_001r_101_12_12 директора лесного хозяйста  AS “Latvijas valsts meži” от 23.02.2012

 

Поправки – приказом  Nr. 3.1-1.1_005i_101_13_33  от  31.05.2013.

 

 

I Правила эксплуатации объектов лесной инфраструктуры

 

Используемые термины и сокращения

 

Объекты лесной инфраструктуры (ОЛИ/MIO) – имеющиеся во владении AS „Latvijas valsts meži” лесные дороги и лесные системы мелиорации.

 

Эксплуатация – использование строений для предназначенных целей, в том числе комплекс работ по надзору и обслуживанию, обеспечивающий длительную службу строений.

 

Пользователь ОЛИ/MIO – лицо, которое использует или в любом виде воздействует на объекты лесной инфраструктуры.

 

Лесные автодороги (ЛАД / MAC– лесная автодорога, природная грунтовая дорога и дорога без категории. Трубы, мосты, кюветы, железнодорожные переезды и лесосклады считаются составной частью дороги.

 

Лесная автодорога – построенная коммерсантом (LVM) в соответствии с техническими параметрами дорога с покрытием или дорога без покрытия, которая обеспечивает охозяйствование леса и эксплуатируется для вывоза древесины с максимальной нагрузкой в 10 тонн на одну ось моста круглый год кроме весеннего/осеннего половодья. В оптимальных условиях влажности обеспечивая минимальную несущую способность 70 МРа.

 

Природная грунтовая дорога – проезженное место, используемое для охозяйствования леса и вывоза древесины только в оптимальных условиях влажности, обеспечивая минимальную несущую способность 45MPa.

 

Дорога без категории – проезженное место и дорога без покрытия, используемое для охозяйствования леса с учетом сезонности и погодных условий.

 

Управляющий ЛАД / MAC  – специалист лесной инфраструктуры структурной единицы AS „Latvijas valsts meži” LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra, который ведет надзор за тем, чтобы объекты лесной инфраструктуры эксплуатировались в соответствии с данными правилами.

Управляющий ЛСМ / MMS – руководитель лесного участка структурной единицы AS „Latvijas valsts meži” LVM Mežsaimniecība Mežkopība, который ведет надзор за тем, чтобы объекты лесной инфраструктуры эксплуатировались в соответствии с данными правилами.

 

Дорожная обочина – часть дороги, находящаяся между краем проезжей части и бровкой дорожного полотна.

 

Дорожное полотно – часть дороги, состоящая из проезжей части и обочины.

 

Проезжая часть – часть дороги, предназначенная для проезда транспортных средств.

Класс надзора – установленное в соответствии с запланированной эксплуатацией ЛАД/MAC минимальное количество осмотров ЛАД/MAC в год.

CSN / ПДД – правила дорожного движения.

 

Лесная система мелиорации (ЛСМ / MMS– сеть гидрологически и гидравлически  связанных линеарных строений для осушения лесных земель.

 

Русло – природное или искусственно выполненное углубление в поверхности земли, по которому течет водный поток.

 

 

Общие правила

 1. Цель правил – установить единые требования, чтобы ОЛИ / MIO эксплуатировались бережно с учетом интересов общества и AS „Latvijas valsts meži” и в соответствии с требованиями нормативных актов.
 2. Правила устанавливают требования к эксплуатации ОЛИ / MIO.
 3. Правила устанавливают требования к управляющим ЛСМ / MMS и ЛАД / MAC.
 4. Правила относятся к пользователям лесной инфраструктуры и управляющим лесной инфраструктуры.

 

Требования к пользователям лесной инфраструктуры

 1. ОЛИ / MIO используются в соответствии с их предусмотренными функциями.
 2. ЛАД / MAC эксплуатируются с учетом принятого в проектировании расчета нагрузки на ось с максимальной нагрузкой – 10 т, а также особенностей груза транспортного средства, техническое состояние дороги и метеорологических условий.
 3. Максимальная разрешенная полная масса составляет 52 тонны, если на конкретном участке дороге не установлено иначе.
 4. Максимальная скорость движения на лесных дорогах для тяжелых транспортных средств – 30 км/ч. Во время движения принимать во внимание параметры дороги, видимость, состояние дороги, особенности груза транспортного средства, расположение лесоскладов и метеорологические условия.
 5. Легковым автомобилям, передвигаясь по лесным дорогам и выбирая скорость движения, надо принимать во внимание параметры дороги, видимость, состояние дороги, расположение лесоскладов и метеорологические условия.
 6. Интенсивность транспортировки лесоматериалов необходимо выбирать в соответствии с несущей способностью дороги в конкретный момент.
 7. На лесных автодорогах запрещено:
  • не соблюдать ПДД (CSN);
  • производить действия, в результате которых существенно повреждаются или уничтожаются элементы ЛАД (MAC):
   • дорожное полотно,
   • конструктивные слои дороги,
   • мосты и трубы,
   • другие действия;
  • производить действия, в результате которых существенно повреждаются или уничтожаются оснащение ЛАД (MAC):
   • дорожные знаки,
   • дорожные барьеры,
   • ворота,
   • другое оборудование;
  • перегораживать проезжую часть, обочины и дорожные инженерные сооружения;
  • использовать дорожные обочины для проезда и стоянки автотранспорта;
  • без письменного соглашения с исполнительным директором лесохозяйства организовывать какие-либо соревнования, тренировки и другие публичные мероприятия;
 8. Запрещены любые действия, в результате которых уничтожается ЛСМ (MMS), в том числе, если русло:
  • засыпано или смещено;
  • перегорожено свободное протекание воды;
  • завалено промышленными или другими отходами;
  • засорено нефтепродуктами или другими химическими веществами.
 9. Если в результате хозяйственной деятельности объект лесной инфраструктуры был завален, засорен или поврежден, то его освобождают от завала или засорения, причиненные повреждения устраняют.
 10. Если транспорьное вредство начало погрузку лесоматериалов и таким образом перегородило проезжую часть, тогда остальным транспортным средствам необходимо дождаться окончания погрузки.
 11. При констатации в объектах лесной инфраструктуры обстоятельств, которые угрожают безопасности движения, функционированию ЛАД (MAC) или ЛСМ (MMS), о том незамедлительно сообщается управляющему объектов лесной инфраструктуры, и возможными средствами (например, хорошо различимые и контрастирующие ткань, бумага или отражатель) обозначается место угрозы для пользователей лесной инфраструктуры.

 

 

Требования к управляющий ЛАД (MAC)

 1. управляющий ЛАД (MAC) – специалист лесной инфраструктуры структурной единицы AS „Latvijas valsts meži” LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra.
 2. техническое состояние ЛАД (MAC) обеспечивается соответственно их предусмотренным функциям (для охозяйствования леса и транспортировки лесоматериалов).
 3. осмотр ЛАД (MAC) производится в соответствии с установленным классом надзора, фиксируя информацию о техническом состоянии дороги.
 4. В результате осмотра объектов лесной инфраструктуры принимается решение о соответствии технического состояния  конкретной ЛАД (MAC) ее исполняемой функции и о необходимости ежедневной работе по содержанию, периодической работе по содержанию или работ по реконструкции.
 5. ежедневные работы по содержанию ЛАД (MAC) производятся в соответствии с утвержденными AS „Latvijas valsts meži’’ спецификациями.
 6. ЛАД (MAC) обеспечиваются соответствующими дорожными знаками, в том числе предупреждающей информацией об аварийном состоянии объектов лесной инфраструктуры, если оно может угрожать пользователям объектов лесной инфраструктуры, безопасности дорожного движения или сохранности дороги.
 7. Движение по ЛАД (MAC) ограничивается или запрещается из-зи климатических или других обстоятельств, в результате которых дороги не соответствуют их нормальной эксплуатации, а также на время, когда на них организуются публичные мероприятия. Решение принимает и отменяет руководитель региона LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra, о том своевременно сообщив другим направлениям бизнеса AS „Latvijas Valsts meži”, которые о том информируют своих деловых партнеров.
 8. В случае неисполнения установленных требований пользователями лесной инфраструктуры, управляющий ЛАД (MAC) сообщает о констатированных нарушениях прямому руководителю.

 

Требования к управляющим ЛСМ (MMS)

 1. управляющий ЛСМ (MMS) – руководитель лесного участка структурной единицы AS „Latvijas valsts meži” LVM Mežsaimniecība Mežkopība.
 2. Техническое состояние ЛСМ (MMS) обеспечивается соответственно их предусмотренным функциям (осущение лесных земель).
 3. Для визуальной оценки технического состояния ЛСМ (MMS) и планирования необходимых на объектах работ, не реже одного раза в 4 года, производится осмотр всех ЛСМ (MMS).
 4. В результате осмотра ЛСМ (MMS) принимается решение о соответствии конкретного строения ЛСМ (MMS) его предусмотренной функциии и о необходимости ежедневного содержания, работам по реновации или реконструкции.
 5. Ежедневные работы по содержанию ЛСМ (MMS) производятся в соответствии с утвержденными AS „Latvijas valsts meži’’ требованиями качества и спецификациями.
 6. Управляющий ЛСМ (MMS), констатировав случай неисполнения установленных требований пользователями лесной инфраструктуры, действует в соответствии с “Порядком администрирования и учета нарушений в лесу”. Ущерб, нанесенный нарушениями устанавливается и возмещается в соответствии с требованиями правилами КМ ЛР №612 от 6 июля 2010 года „Порядок, в котором устанавливаются и возмещаются убытки, связанные с повреждением, уничтожением или ограничением прав пользования систем мелиорации”.
 7. В каждом месте лесоразработки, перед ее началом, в соответствии с актом оценки хозяйственной деятельности, фиксируется техническое состояние ОЛИ (MIO).

 

 

II Правила эксплуатации древесных автодорог

 

Дополнение

 

Правила эксплуатации объектов лесной инфраструктуры

 

Турмины и сокращения исползуемые в правилах

Древесная автодорога (ДА/ KC) – временная дорога, предусмотренная для вывоза лесоматериалов.

Пользователь древесной дороги – лицо, которое использует или как-либо воздействует на древесную дорогу.

Управляющий древесной дороги – руководитель региона структурной единицы AS „Latvijas valsts meži” LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra, который обеспечивает надзор за тем, чтобы древесная дорога эксплуатировалась в соответствии данным правилам.

 

 

Общие правила

 1. Цель правил – установить единые требования, чтобы ДА (KC) эксплуатировались и управлялись бережно, учитывая интересы LVM и безопасность транспортных средств.
 2. Правила устанавливают требования к пользователям ДА / KC.
 3. Правила устанавливают требования к управляющим ДА / KC.

 

Требования к пользователям ДА / KC

 1. ДА/KC используется в соответствии с её предусмотренными функциями – для охозяйствования леса и транспортировки лесоматериалов.
 2. По ДА/KC разрешено передвигаться транспортным средствам, у которых максимальная нагрузка на один мост не превышает 10 тонн и полная масса не превышает 52 тонны.
 3. Максимальная скорость механического транспортного средства, полная масса которого превышает 3,5 тонны, по ДА/KC не должная превышать 10 км/ч.
 4. Максимальная скорость механического транспортного средства, полная масса которого не превышает 3,5 тонны, по ДА/KC не должная превышать 20 км/ч.
 5. На ДА/KC необходимо соблюдать ПДД/CSN.
 6. На ДА/KC запрещено производить действия, в результате которых повреждаются или уничтожаются щиты конструкции.
 7. На ДА/KC запрещено производить действия, в результате которых повреждается или уничтожается оснащение ДА/KC, например, дорожные знаки.
 8. Если в результате хозяйственной деятельности ДА/KC завалено или засорено, то её освобождают от завала или засора.
 9. На ДА/KC запрещено резко тормозить илирезко начинать движение.
 10. Так как ширина аутригеров лесовоза превышает ширину дороги, то при погрузке для опоры аутригеров необходимо использовать дополнительные щиты, которые строитель ДА/KC размещает на лесоскладе.
 11. На ДА/KC разрешено выезжать, если на дорожном знаке регулировки движения зеленый сигнал.
 12. На ДА/KC запрещено выезжать, если на дорожном знаке регулировки движения красный сигнал или вывешен знак “ДА/KC закрыта” („KC slēgts”) (Знак правил дорожного движения №301 „Въезд запрещен”).
 13. Если вывешен знак “ДА/KC закрыта” („KC slēgts”), по ней разрешено передвигаться только транспорту, который производит ремонт дорог.
 14. В отдельных случаях, например, при доставке горючего для лесозаготовительной техники, согласовав с управляющим ДА/KC, разрешено передвигаться по ДА/KC также в случаях, когда вывешен знак “ДА/KC закрыта” („KC slēgts”), если фактическая масса транспортного средства не превышает 3,5 тонны.
 15. Выехав на ДА/KC, водитель транспортного средства обязан на дорожном знаке регулировки движения поменять зеленый сигнал на красный сигнал.
 16. Съехав с ДА/KC, водитель транспортного средства обязан на дорожном знаке регулировки движения поменять красный сигнал на зеленый сигнал. О данной обязанности водителю напоминает напоминающий знак с текстом “Не забудь поменять сигнал дорожного знака” („Atceries samainīt ceļa zīmes signālu”).
 17. При констатации обстоятельств, которые угрожают безопасности эксплуатации ДА/KC (проседание, обледенение) и функционированию ДА/KC, необходимо незамедлительно сообщить представителю LVM и поменять знак организации движения на знак “ДА/KC закрыта” („KC slēgts”).

 

Требования к упраляющим ДА / KC

 1. Техническое состояние ДА/KC необходимо обеспечить соответственно предусмотренным функциям – для охозяйствования леса и транспортировки лесоматериалов.
 2. Осмотр ДА/KC производится каждые 5 дней. При оценке состояния ДА/KC, необходимо принять решение – продолжить эксплуатацию движения или закрыть дорогу и произвести ремонтные работы.
 3. Также необходимо обеспечить осмотр ДА/KC в течении 1 дня в случаях, когда пользователи ДА/KC проинформировали об обстоятельствах ДА/KC, которые угрожают безопасности эксплуатации ДА/KC (проседание, обледенение) и функционированию ДА/KC.
 4. Если принято решение о закрытии дороги, управляющий ДА/KC размещает на знаке организации движения знак “ДА/KC закрыта” („KC slēgts”). После закрытия дороги организуются ремонтные работы ДА/KC.
 5. Работы по содержанию ДА/KC производятся в соответствии с утвержденными спецификациями LVM.

Исходящая информация взята со страницы lvm.lv .Переведено MUD Club

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *